غلامرضا بخارایی
اینجانب کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار و ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای از بیمه مرکزی می باشم
تماس
تحصیلات
حرفه
علایق
سایر