عناوين مطالب وبلاگ
- مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر
- نکات مهم در ارزیابی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگر در بررسی حوادث کاری
- آشنایی با مقررات ایمنی
- مستند استنباط کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری درخصوص مسئولیت مهندسان ناظر در بررسی حوادث کاری
- حادثه در حین رانندگی بالیفتراک توسط اپراتور یک دستگاه که در ضمن گواهینامه ویژه هم ندارد
- حادثه برای کارگری که در حین تمیز کردن شیشه پنجره در یک منزل دچار حادثه شده است
- اهمیت توجه به کلمات و عباراتی که در زمان بررسی حوادث به کار می گیریم
- ارزیابی بی احتیاطی کارگری که در حین نجات حادثه دیده ، باعث تشدید صدمات وارده به حادثه دیده شده است
- حادثه به علت هُل دادن کارگری توسط کارگر دیگروافتادن او برروی دستگاه بدون حفاظ و مسئولیت کارفرما
- اهمیت توجه به نظریه پزشکی قانونی در بررسی حوادث کاری که منجر به فوت حادثه دیده می شود
- چگونگی ارایه گزارش در صورت مواجه شدن با اظهارات متناقض در حین بررسی حوادث کاری
- نکته مهم درارزیابی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگردر بررسی حوادث کاری
- اهمیت توجه به کلمات و عباراتی که اشخاص به کار میگیرند در احراز علل مؤثر در بروز حوادث کاری
- حادثه برای همسایه ای که به کمک همسایه دیگر برای بیل زدن باغچه رفته است
- فرایند بررسی حادثه رخ داده برای مسئول ایمنی
- حادثه برای کارگری که برای اولین بار در کارگاه با کاترکار می کرده و مسئولیت کارفرما
- حادثه برای مسئول ایمنی و مسئولیت کارفرما در ارتباط با حادثه برای مسئول ایمنی
- حادثه در پروژه ساختمانی به علت خطای کارگرو مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با این خطا
- بررسی حادثه برای کارگریک پیمانکار درحین انجام کاری به دستور پیمانکار دیگر در یک پروژه ساختمانی
- حادثه برای کارگر پیمانکار در حین انجام کاری که به دستور پیمانکار دیگری انجام می داده است
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد