عناوين مطالب وبلاگ
- نکته مهم در بررسی حادثه برای کارگر پیمانکاری که غذا خوری یک شرکت را به پیمان گرفته است
- حادثه برای کارگر پیمانکار غذا خوری در محل غذا خوری و مسئولیت مقاطعه دهنده
- نکته مهم در جابجایی کارگران در معادن
- نکات مهم در بررسی حادثه برای کارگری که ملزم به اضافه کاری غیر قانونی شده است
- حادثه در زمان اضافه کاری غیر قانونی و مسئولیت کارفرما
- نقل و انتقال کارگران در معدن با موتور سیکلت و مسئولیت کارفرما در قبال حوادث ناشی ازآن در معدن
- بررسی حادثه به علت استفاده کارگر از نردبان معیوب علیرغم وجود نردبان سالم در کارگاه ومسئولیت کارفرما
- حادثه به علت استفاده کارگر از نردبان معیوب علیرغم وجود نردبان سالم در کارگاه ومسئولیت کارفرما
- حادثه برای بیمار در بیمارستان و مسئولیت پرستار
- مستند استنباط مسئولیت کارفرما درنحوه چیدمان دستگاه ها در داخل کارگاه به طوری که حادثه آفرین نباشد
- نکات مهم در بررسی حادثه برای تعمیر کار یخچال که به علت سُر خوردن در آشپزخانه رخ داده است
- حادثه برای تعمیر کار یخچال در منزل و مسئولیت صاحب کار
- حادثه به علت گماردن کارگر به کاری که مهارت انجام آن کار را نداشته است و مسئولیت کارفرما
- حادثه برای کارگر پیمانکار به علت رفتن پایش زیر لاستیک ماشین ، در حین تخلیه بار
- حادثه و مسئولیت صاحب کار درقبال کارگرش در پروژه ساختمانی که برای پیمانکار کار می کند
- نکته مهم در بررسی حوادث کاری ناشی ازبرخورد اپراتوریک دستگاه به بدنه دستگاه مجاور
- حادثه به علت برخورد اپراتور دستگاه به بدنه دستگاه مجاور
- بررسی حادثه درمجتمع هاي تعميرگاهي با مالكيت واحد موضوع مسئولیت مالک
- حادثه برای کارگر دو پیمانکار که کاری را به پیمان گرفته اند
- مستند مسئولیت قانونی کارفرما در خصوص تحویل وسایل حفاظت فردی متناسب به نوع کار به کارگران
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد